,

Zakonske podlage za bivalno ugodje

Zakonske podlage za bivalno ugodje v stavbah opredeljujejo različni pravilniki. Temeljni pravilnik je Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji.
Za področje vrtcev se za nekatere specifike uporablja Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Za zdravstvene objekte – bolnišnica, zdravstveni dom, zavod za zdravstveno varstvo je bila izdana  Prostorska tehnična smernica TSG – 12640 – 001: 2008 ZDRAVSTVENI OBJEKTI.
Posebno pozornost pa zasluži Priloga I: Seznam zavezujočih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, katere osnova je Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu