,

V ponedeljek, 25. septembra, rok za prijavo na razpis Integralni turistični produkti 2018-21

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 4. avgusta letos objavilo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva. Prvi rok za oddajo ponudb je prihodnji ponedeljek, 25. septembra. Cilj javnega razpisa je prispevati k večji konkurenčnosti turističnih MSP-jev na globalnem trgu. Skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 8.087.984,89 EUR. Delež namenskih sredstev EU znaša v upravičenih izdatkih v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija do 75 % in v kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa do 70 %.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe aktivnosti za razvoj in promocijo novih integralnih turističnih produktov turističnega gospodarstva, ki temeljijo na principih trajnostnega razvoja ter s tem okrepiti konkurenčnost in kakovost na vseh področjih in na vseh ravneh slovenskega turizma. Pri aktivnostih, vezanih na umestitev turističnega produkta na trg, je poudarek na digitalnih vsebinah.

Cilj javnega razpisa bo dosežen z naslednjimi rezultati: preko novih integralnih turističnih produktov in njihove promocije bo povečan turistični obisk in omogočeno ustvarjanje večjega priliva iz naslova izvoza storitev, kar pa bo neposredno prispevalo k doseganju posebnega kazalnika »čisti prihodki MSP od prodaje na tujem trgu«.

Roki za oddajo vlog so 25. 9. 2017, 5. 3. 2018, 10. 9. 2018 in 11. 3. 2019.

Več o razpisu …