V ločenem postopku bomo odmerili odškodnino zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča, saj je parcela 240/2 trajni travnik, boniteta 51.
Predložite odločbo o odmeri komunalnega prispevka in potrdilo o plačilu le-tega oz. ker gre za investitorja Občino Mislinja kak drug dokument, iz katerega bo razvidna poravnava te obveznosti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.
Na str. 2/8 obrazložitve skladnosti s PUP je navedeno, da gre za območje C4, kar ne drži.
Dvigalo je potrebno definirati v tlorisih arhitekture.
Iz tlorisa pritličja ni jasno, na kak način se iz telovadnice dostopa do dvigala. Objekt je namreč v javni rabi, zato mora biti omogočen dostop iz pritličja v nadstropje za funkcionalno ovirane osebe. V načrtu arhitekture je navedeno,…
Upravni organ mora tekom postopka preveriti tudi, ali je za predmetno gradnjo potrebno izvesti presojo vplivov na okolje, kot to določa Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, štev.…
Opredeliti je potrebno, ali gre s predmetnim posegom tudi za rekonstrukcijo objekta šole (v delu, kjer se z novo odprtino poveže z novim objektom). Ta prehod med šolo in dvigalnim jaškom mora biti viden v tlorisih vseh etaž. V tem smislu…
 Lokacijske podatke (izmere objekta) v vodilni mapi je potrebno uskladiti z načrtom arhitekture.
Manjka tloris 2. nadstropja.
Objekt po izračunih v PGD potrebuje 68 parkirišč. Iz obrazložitve je razvidno, da se ob objektu izvede 15 novih parkirnih mest, ostala se zagotavljajo na obstoječih parkiriščih šole. Dejstvo je pa, da sta tako šola, kot načrtovani…