, , ,

Objavljen javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov podaljševanja delovne aktivnosti in zmanjševanje odsotnosti z dela v KRVS, katerega razpisanih sredstev znaša 3.336.000,00 EUR. Rok za prijavo je 9. julij 2018. 

PREDMET: sofinanciranje enega (1) projekta v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, v okviru katerega bo na področju aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, za delodajalce oblikovan in implementiran celovit poslovni model ravnanja s starejšimi t.i. management starejših, za oblikovalce politik pa priporočila/smernice za morebitne spremembe zakonodaje in uvajanje sistemskih ukrepov na področju aktivnega in zdravega staranja. Hkrati bo v okviru projektnih aktivnosti pripravljena strateška e-platforma ravnanja s starejšimi v podjetjih.

Javni razpis predvideva sofinanciranje projektnih aktivnosti, ki se bodo izvajale v okviru sledečih
faz:

 • analize potreb delodajalcev oz. posnetek trenutnega stanja v kohezijski regiji Vzhodna
  Slovenija (v nadaljevanju: KRVS) na področju aktivnega in zdravega staranja ter
  vpeljevanja poslovnega modela managementa starejših;
 • oblikovanje modela za aktivno in zdravo staranje oz. za zmanjševanje odsotnosti
  (absentizma) z dela ter priprava nabora inovativnih ukrepov za delodajalce na tem
  področju;
 • izvajanje ukrepov v podprtih pilotnih podjetjih (v dveh enakovredno obsežnih sklopih);
 • evalvacija projektnih aktivnosti z izvedbo zaključne konference ter oblikovanje priporočil
  za delodajalce in oblikovalce/izvajalce politik,
 • upravljanje in promocija projekta.

CILJNA SKUPINA: 

 • zasebni sektor – delodajalci s sedežem v KRVS,
 • zaposleni v podprtih podjetjih s sedežem v KRVS, zlasti starejši od 45 let,
 • javne institucije, ki so vključene v pripravo in izvajanje politik na področju aktivnega
  staranja.

POGOJI: Na javnem razpisu mora prijavitelj kandidirati in oblikovati konzorcij izvajalcev skupaj z:

 • vsaj dvema predstavnikoma delodajalskih združenj na nacionalni/regionalni15 ravni (t.i.
  delodajalska združenja, ki imajo registrirano pravno organizacijsko obliko kot so
  gospodarske zbornice, gospodarsko interesno združenje oz. so pravni subjekti, ki imajo
  registrirano naslednjo dejavnost: 94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj);
 • pri čemer mora vsaj en konzorcijski partner, ki je predstavnik delodajalskih združenj na
  nacionalni/regionalni ravni, imeti sedež v KRVS.

FINANCIRANJE: Namenska sredstva ESS predstavljajo 80 % upravičenih stroškov projekta. Namenska sredstva slovenske udeležbe predstavljajo 20 % celotnih upravičenih stroškov projekta.

Skupna višina razpisanih sredstev za leta od 2018 do 2020 znaša 3.336.000,00 EUR.

UPRAVIČENE AKTIVNOSTI: Do sofinanciranja na podlagi predmetnega javnega razpisa so upravičene aktivnosti, ki:

 • so neposredno vezane na projekt, izbran na podlagi tega javnega razpisa,
 • se izvajajo v KRVS,
 • so v skladu s predmetom in cilji javnega razpisa.

UPRAVIČENI STROŠKI: predstavljajo jih t.i. neposredni in posredni stroški v obliki pavšalnega financiranja, določenega z uporabo odstotka za eno določeno kategorijo stroška.

Med neposredne upravičene stroške štejemo stroške, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta, in sicer:
a) stroške plač;
b) stroške storitev zunanjih izvajalcev;
c) stroške za službena potovanja;
d) stroške opreme in druga opredmetena osnovna sredstva;
e) stroške investicij v neopredmetena sredstva;
f) stroške informiranja in komuniciranja;
g) davek na dodano vrednost, skladno z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014 – 2020 ter izdanim potrdilom pristojne finančne uprave.

V primeru, da so dejanski neposredni upravičeni stroški nižji od odobrenih, je prijavitelj upravičen do izplačila sredstev v višini dejansko porabljenih upravičenih stroškov.

Posredni stroški so operativni stroški, ki nastanejo oziroma so povezani z neposrednimi aktivnostmi projekta. Za posredne stroške se v okviru tega javnega razpisa uporablja pavšalno financiranje, določeno z uporabo odstotka za eno ali več določenih kategorij stroška, in sicer vrednost stroškov pavšalnega financiranja ne sme presegati 15 % vseh upravičenih neposrednih stroškov plač. Dokazila o nastalih stroških in izdatkih, za katere se uporablja pavšalno financiranje, niso potrebna.

Več o podrobnostih načina določanja višine sofinanciranja in upravičene vrste stroškov najdete tukaj.

Rok za oddajo vlog je 9. julij 2018.

Odpiranje vlog bo potekalo 16. julija 2018. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60-ih dneh po zaključku odpiranja vlog.

Več o razpistu najdete na tej povezavi.