Objekt po izračunih v PGD potrebuje 68 parkirišč. Iz obrazložitve je razvidno, da se ob objektu izvede 15 novih parkirnih mest, ostala se zagotavljajo na obstoječih parkiriščih šole. Dejstvo je pa, da sta tako šola, kot načrtovani objekt samostojna objekta, ki glede na 31. člen PUP-a potrebujeta parkirišča kapacitete, ki se določi glede na tabelo iz veljavne urbanistične zasnove. Potreben je zato preračun potrebnih parkirišč za šolo ter ohranitev le-teh in samostojno še za obravnavani športni objekt. Parkirišč mora biti dovolj tako (ločeno) po kriteriju za šolo in za obravnavani objekt.