Manjka strokovna ocena o emisijah hrupa, kot to določa 2. točka 15. člena Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju. V 6. točki 3. člena te uredbe je namreč jasno navedeno, da je
objekt za športne ali druge prireditve vir hrupa po tej uredbi.
Pridobitev te strokovne ocene je potrebna tudi neposredno po 44. členu PUP-a, ki za objekte, ki
so vir hrupa, določa izdelavo strokovne ocene, zato glede tega skladnost s PUP-om v PGD tudi ni
izkazana.