11. januarja tretji rok za oddajo vlog “Procesni vavčer 2016/2017”

SPIRIT je oktobra lani objavil Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). V okviru razpisa so bili predvideni štirje roki oddaje vlog. Dva roka za prijavo sta potekla v lanskem koledarskem letu. Na prvem roku so prejeli 171, na drugem pa 48 vlog. Tretji rok za prijavitelje je 11. januar 2017, zadnji predvideni rok pa 15. februar 2017.

Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot so npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management …). Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V ta namen se spremlja specifični kazalnik »dodana vrednost na zaposlenega v MSP«, merjen na dan 31. 12. 2018. V okviru javnega razpisa bo podprtih  okvirno 150 podjetij.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na voljo za izvedbo javnega razpisa, znaša največ do 3.000.000 EUR, na upravičenca pa od 3.000,00 EUR do največ 20.000,00 EUR. Stopnja sofinanciranja upravičenih stroškov je do vključno 50 %.

Razpisna dokumentacija vsebuje navodila, besedilo javnega razpisa, podrobnejšo predstavitev meril za ocenjevanje vlog, obrazce za pripravo vloge in vzorec pogodbe s prilogami. Na voljo je na spletni strani www.spiritslovenia.si ali na sedežu izvajalskega organa v času uradnih ur od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.

Informativni seznam odobrenih vlog prvega roka

Več informacij o razpisu …