, , ,

SVRK poslala v potrditev spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v torek, 11. julija, Evropski komisiji (EK) poslala v potrditev spremembo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (OP) in predvidene prerazporeditve sredstev med njegovimi vsebinami. Te je predhodno uskladila z razvojnima svetoma obeh kohezijskih regij, posredniškimi organi. Potrdil jih je tudi odbor za spremljanje.

Spremembo so skladno z navedbami spletne strani SVRK narekovali predvsem tehnična prilagoditev, s katero se skupna kohezijska ovojnica za Republiko Slovenijo (pravice porabe) v obdobju od 2017 do 2020 zviša za 56.025.157 EUR, spremembe osnovnih predpostavk, predvsem glede možnosti uporabe finančnih instrumentov, ki so bile podlaga pri pripravi OP, ter ustvarjanje pogojev za izvedbo nekaterih ključnih investicij.

Po sklopih politik se dodatna sredstva iz tehnične prilagoditve namenjajo infrastrukturi in razvoju človeških virov. Infrastruktura predstavlja absolutno prioriteto teritorialnega dialoga, in sicer predvideva dodatna sredstva v višini 44.968.996 EUR oziroma okoli 81 odstotkov (v tem okviru je bila prioriteta dana predvsem vlaganjem v vodni sektor). Razvoju človeških virov pa se dodelijo dodatna sredstva v višini 11.056.161 EUR oziroma okoli 19 odstotkov.

Spremembe se nanašajo tudi na področje finančnih instrumentov. SVRK je pregledal ocene na tem področju in ugotovil, da je prišlo do sprememb na trgu, ki so olajšale dostop podjetjem do virov financiranja. Ocenil je, da je v pripravi OP prišlo do prevelike alokacije teh sredstev na področju Vzhodne kohezijske regije in je po sprejetju OP prišlo do dodatnih vplačil sredstev v te namene in kohezijskih sredstev 2007–2013 ter do posledično večjega revolvinga. To je narekovalo, da se del predvidenih sredstev iz finančnih instrumentov v skupni višini 180 milijonov evrov v okviru Vzhodne kohezijske regije preusmeri v nepovratna sredstva za spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije, spodbujanje podjetništva ter v spodbujanje energetske učinkovitosti. Del sredstev pa se iz teh področij prenaša na področje trajne mobilnosti, podnebnih sprememb (protipoplavna varnost), vlaganj v vodni sektor, razvoj in obnovo železniških sistemov in regionalne mobilnosti (cestna infrastruktura).

V skladu z dogovori z razvojnima svetoma obeh kohezijskih regij spremembe OP omogočajo tudi regionalne projekte, ki bodo vključeni v izvajanje OP po principu »od spodaj navzgor,«. To pomeni, da jih bodo predlagale regije v okviru dogovorov za razvoj regij. Pri tem velja, da bodo morali ti projekti v celoti izpolnjevati sprejeta merila in prispevati k ciljem, zapisanim v OP.

V okviru sprememb OP bodo iz naslova Evropskega socialnega sklada (ESS) financirani tudi ukrepi, ki so povezani s spremenjenimi demografskimi trendi oz. staranjem prebivalstva. Za to se bo skupaj namenilo nekaj več kot 10 milijonov EUR.

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 (december 2014)

Vir prispevka: SVRK.