, , , ,

Objavljen razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin

Konec preteklega tedna je bila v Uradnem listu javno objavljena informacija, da Ministrstvo za infrastrukturo objavlja javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 (oznaka JOB_2017). Gre za javni razpis v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Prvi rok za prijavo na razpis je 18. april 2017.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 18. 4. 2017, drugi rok je 15. 5. 2017, tretji rok je 12. 6. 2017, četrti rok je 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva: http://www.mzi.gov.si in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2017 in 2018, znaša 17.647.059 EUR (od tega 15.000.000 EUR sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike).

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja. Izračun finančne vrzeli mora biti izdelan skladno z Uredbo EU 1303/2013 in Uredbo EU 480/2014 ter dokumentom Evropske komisije »Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects – Economical appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020« z upoštevanjem 15-letnega referenčnega obdobja operacije in ob upoštevanju 4 % finančne diskontne stopnje. Sredstva lastne udeležbe v višini 60 % ali več upravičenih stroškov, neupravičenih stroškov in morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec oziroma, v primeru JZP, upravičenec skupaj z zasebnim parterjem.

Več o razpisu …