, , , ,

Objavljen razpis za energetsko prenovo stavb širšega javnega sektorja

Ministrstvo za infrastrukturo je v petek, 31. marca 2017, objavilo javni razpis za energetsko prenovo stavb širšega javnega sektorja. Predmet povabila je zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 – 2020«.

Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu povabila. Prvi rok za oddajo vlog je 21. 4. 2017, drugi rok 19. 6. 2017, tretji rok 21. 8. 2017 in skrajni rok 23. 10. 2017. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, znotraj katere se izbira operacije, ki so primerne za izvedbo s sredstvi evropske kohezijske politike po tem povabilu, znaša okvirno 14.117.647 EUR (12.000.000 EUR iz sredstev Kohezijskega sklada in 2.117.647 EUR slovenske udeležbe kohezijske politike) in bo na razpolago za črpanje v letih 2017, 2018 in 2019.

Upravičenci za prijavo operacij so osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, oziroma zanje pristojno resorno ministrstvo. Upravičeni nameni, upravičeni stroški in izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Več o razpisu …