Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«

Javni razpis »DEMO PILOTI II 2018«

 • Razpisodajalec: MGRT
 • Rok za oddajo vlog je: 11. 2018
  • (18. 9. je bil rok popravljen iz 23. 10 na 20. 11. 2018)
 • Čas trajaje operacije: lahko do 3 leta.
 • Skupaj razpisano 56 MIO, od tega 41 MIO v vzhodni regiji.
 • Spodbujanje izvajanja prebojnih in inovativnih projektov skladno s cilji S4, ki jih bodo izvedli konzorciji.

SKLADNOST S4, s katerimi se bo dosegalo:

 • skrajšanje časa od ideje do trga,
 • pridobitev referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
 • povečanje naložb zasebnega sektorja v razvoj in inovacije.

KONZORCIJ

 • Partnerji v konzorciju: Podjetja (partnerji so lahko samo podjetja)
 • Prijavitelj PD pilotno demonstracijskega projekta (vodilni partner konzorcija) : oseba zasebnega prava (podjetje)
 • Obvezna je konzorcijska pogodba

PD PROJEKT se izvaja v 2 sklopih aktivnosti:

 • sklop – PILOTNI PROJEKT

Je namenjen razvoju rešitev za uporabo tehnik ali metod, ki do sedaj še niso bile uporabljene in spadajo v okvir eksperimentalnega razvoja v skladu z definicijami faz v FRASCATI MANUALu 2015.

 • SKLOP – DEMONSTRACIJSKI PROJEKT

Je namenjen prikazu praktične uporabe, testiranju evalvaciji in diseminaciji aktivnosti.

PD projekt lahko vključuje oba sklopa aktivnosti.

V nobenem primeru ne more vključevati samo prvega sklopa aktivnosti.

Višina sofinanciranja

Višina sofinanciranja (subvencije): subvencija ne sme biti nižja od 1.000.000,00 EUR in lahko znaša največ 5.000.000,00 EUR.

Velikost podjetja Intenzivnost pomoči

(Kohezijska regija vzhodna in zahodna Slovenija)

Vrednost celotnega projekta pri subvenciji

1 mio. EUR

 (cca.)

velika podjetja do 25 % 4.000.000,00 EUR + DDV
srednje velika podjetja do 35 % 2.860.000,00 EUR + DDV
mikro in mala podjetja do 45 % 2.300.000,00 EUR + DDV

Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so:

 • podjetja, kot so opredeljena v skladu z ZPOP-1, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja (ki se ugotavlja v skladu z merili iz priloge I Uredbe Komisije 651/2014/EU014),
 • startup podjetja (vključno z blockchain startup podjetji),
 • socialna podjetja, opredeljena v Zakonu o socialnem podjetništvu (ZSocP)
 • pravne osebe javnega prava, ki so upravičene do 10 % subvencije, v kolikor je v pilotno/demonstracijskem (PD)  projektu jasno in nedvoumno izkazano, da predstavljajo testno okolje za demonstracijski ali pilotni projekt in brez njih izvedba PD projekta ne bi bila mogoča.

Upravičeni stroški OSEBJA- uporablja se Standardna lestvica stroška na enoto

 Strošek dela Standardna lestvica stroška na enoto

 

Na leto

(1700 ur)

 V EUR

Na projekt (3leta – 5100 ur)                 Upravičenost stroškov
Razvoja na uro opravljenega dela na PD projektu  21,07  35.819,00 107.457,00 – za PD projekte sestavljene iz prvega (pilotnega) in drugega (demonstracijskega dela

– stroški dela razvojnikov

Strokovnih in tehničnih sodelavcev na uro opravljenega dela na PD projektu 14,05 23.885,00  71.675,00 – za PD projekte sestavljene iz prvega (pilotnega) in drugega (demonstracijskega del) sklopa, vendar samo v drugem delu

– PD projekti, ki vsebujejo samo drugi (demonstracijski) del

POGOJI ZA PRIJAVITELJA/KONZORCIJSKEGA PARTNERJA

 • Prijavitelj ima na dan oddaje vloge več kot 3 zaposlene in v zadnjem finančnem letu več kot 1.000.000 eur prihodkov.
 • največ do 20 partnerjev v konzorciju (prijavitelj + največ 1/4 startup podjetij (vključno z blockchain startup podjetji) in socialnimi podjetji skupaj)
 • je na dan 31.12.2017 zaposloval več kot 3 osebe za polni delovni čas – ne velja za startup in socialna podjetja
 • mora biti ustanovljen vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge – , ne velja za podružnice tujega podjetja, za startup in socialna podjetja.
 • Člani konzorcija ne smejo biti med seboj povezane družbe, 25% ali več v skladu z določili Uredbe Komisije 651/2014/EU
 • Skupna višina čistih prihodkov od prodaje v predhodnem koledarskem letu mora biti vsaj enaka vrednosti upravičenih stroškov prijavljenega PD projekta.
 • Podjetje lahko nastopi največ 1x kot prijavitelj in 1x kot konzorcijski partner – startup in socialna podjetja lahko nastopijo največ kot 1 konzorcijski partner v 1 PD projektu.
 • Ne sme nastopati kot zunanji izvajalec drugim konzorcijskim partnerjem.