, ,

MGRT izdal sklepe za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je subjektom, ki so se prijavili na Javni razpis za izbor operacij za zagon socialnih podjetij in mladinskih zadrug v letih 2016-2018, izdalo sklepe o odobritvi nepovratnih sredstev.

Okvirna višina sredstev po tem razpisu je znašala največ do 1.907.824,86 EUR, od tega za sklop A: zagonsko fazo socialnih podjetij ali podjemov obstoječih socialnih podjetij 1.362.765,41 EUR (za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 953.935,79 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 408.829,62 EUR) ter za sklop B: zagonsko fazo mladinskih zadrug 545.076,55 EUR (za Kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija 381.553,56 EUR in za Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija 163.522,99 EUR).

Cilji predmetnega razpisa so spodbujanje nastanka novih socialnih podjetij in mladinskih zadrug z namenom realizacije inovativnih socialno podjetniških idej na trgu, spodbujanje obstoječih socialnih podjetij k oblikovanju inovativnih podjetniških podjemov in inovativnih izdelkov in storitev za trajnostni obstoj na trgu, ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje na področju socialnega podjetništva, povečanje števila socialnih podjetij z namenom razvoja novih inovativnih poslovnih modelov, ki omogočajo zadovoljevanje družbenih potreb in doseganje družbenih učinkov ter povečanje njihovega trajnostnega delovanja, povečanje socialne vključenosti zlasti ranljivih skupin s spodbujanjem njihove aktivacije in realizacije njihovih podjetniških idej na trgu ter zmanjšanje razvojnega zaostanka s krepitvijo ekosistema socialne ekonomije.

Eden od prijaviteljev, ki so jim bila odobrena nepovratna sredstva (20.000,00 EUR), je EUDOM, družba za energetsko svetovanje, d.o.o., so.p, ki se je prijavil z operacijo “Energetsko digitalno upravljanje stavb – ENDUS”.