, ,

Objavljen razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v petek, 14. julija, objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2017 in 2018. V okviru razpisa je na voljo 15.000.000,00 EUR. Namen razpisa je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko–poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. Podpora podjetniškim inkubatorjem ni predmet tega javnega razpisa.

Cilji javnega razpisa so prispevati k hitrejšemu razvoju gospodarstva na regionalni in državni ravni, povečanje dodane vrednosti mikro, malih in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju MSP) ter povečanje zaposlovanja v podjetjih na območju investicije.

Kazalniki učinka po tem javnem razpisu so število podprtih investicijskih projektov za ekonomsko-poslovno infrastrukturo in površina urejene/dograjene/razširjene ekonomsko-poslovne cone (v ha). Kazalniki rezultata so število novo ustvarjenih delovnih mest na območju ekonomsko-poslovne cone v roku dveh let od zaključka operacije/povečanje zaposlenosti v podprtih podjetjih in zasedenost površin urejene/dograjene/razširjene ekonomsko-poslovne cone s podjetniškimi dejavnostmi.

Sofinancira se lahko največ 90 % upravičenih stroškov operacije, preostanek deleža (10 %), zagotovi upravičenec iz lastnih sredstev. Najvišji možni znesek sofinanciranja (skupaj sredstva Evropske unije in proračuna Republike Slovenije) posamezne prijavljene operacije lahko znaša največ 3.000.000,00 EUR.

Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 in 2018. Letošnji predviden znesek znaša 626.000,00 EUR, za leto 2018 pa je predviden znesek 14.374.000,00 EUR. Predvideno koriščenje po letih se lahko spremeni na podlagi predvidene dinamike sofinanciranja iz odobrenih vlog, in sicer brez objave spremembe javnega razpisa.

Razpisna dokumentacija in druge informacije o javnem razpisu …