, ,

Rezultati razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij znani kasneje kot predvideno

V petek, 19. januarja, je SPIRIT na svoji spletni strani objavil sporočilo glede rezultatov prijav na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«. Kot so zapisali, “zaradi velikega števila prejetih vlog njihova obravnava še ni zaključena, zato bodo rezultati javnega razpisa znani kasneje kot v predvidenem 60-dnevnem roku.” Zaradi navedenega tudi ne morejo odgovarjati na vprašanja, ali bo izveden 2. rok za odpiranje in ali bodo v okviru le-tega še razpoložljiva sredstva.

Konec oktobra 2017 je SPIRIT Slovenija objavil Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017-2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«. Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je bil prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. V okviru javnega razpisa so predvideli podporo okvirno 75 podjetjem. Predmet javnega razpisa je bilo sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih.

Na prvi rok je prispelo okoli 400 prijav, pregled in ocenjevanje le-teh pa sta še v teku. V teh dneh je SPIRIT pričel s posredovanjem pozivov na dopolnitev vlog. Rezultati bodo znani kasneje kot predvideno, zaradi česar tudi še ni znano, ali bo sploh izveden 2. rok za odpiranje. Slednji je bil sprva predviden za 22. februar 2018.

Spletna stran SPIRIT Slovenija