, , ,

Objavljen razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju Pomurja

V petek, 2. februarja, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) objavilo javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019. Višina razpisanih sredstev je 1.400.000,00 EUR. Rok za prijavo je 28. februar 2018.

Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanje novih delovnih mest na upravičenem območju. Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma. Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, povezano z:
– vzpostavitvijo nove poslovne enote,
– razširitvijo zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
– diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote vlagatelja na proizvode in storitve, ki jih na zadevnem območju prej ni proizvajala, ali
– bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti.

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:
– nakup strojev in opreme,
– nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
– gradbena-obrtniška-inštalacijska dela,
– nakup objektov in zemljišč.

Višina razpisanih sredstev je 1.400.000,00 EUR. Okvirna višina razpisanih sredstev po letih je 625.000,00 evrov za leto 2018 in 775.000,00 evrov za leto 2019.

Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči:
– 45 % vrednosti upravičenih stroškov za mikro in mala podjetja,
– 35 % vrednosti upravičenih stroškov za srednja podjetja in
– 25 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Najnižji znesek sofinanciranja je lahko 10.000,00 evrov, najvišji pa je lahko največ 200.000,00 evrov.

Rok za prijavo na javni razpis je 28. februar 2018 (do konca uradnih ur MGRT oz. oddaja na pošti s priporočeno pošto najkasneje do 28.2.2018 do 24.00 ure).

Več o javnem razpisu …