, ,

RACE KOGO pridobil nepovratna sredstva za uvajanje izboljšav poslovnih procesov

Razvojni center koroškega gospodarstva (RACE KOGO) je bil uspešen pri prijavi na Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2016 in 2017 »Procesni vavčer 2016/2017« (PVAV 16/17). Tega je javna agencija SPIRIT objavila 7. oktobra lani. Prijaviteljem so bili skupno na voljo štirje roki za oddajo vlog – zadnji 15. februarja letos. Okvirna skupna višina sredstev javnega razpisa pa je znašala največ do 3.000.000 EUR.

Cilj razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je bil prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. Namen razpisa je bil izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav. Med te sodijo prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management.

Predmet razpisa je sofinanciranje stroškov svetovalnih storitev, ki jih podjetjem zagotovijo zunanji izvajalci v zvezi z uvajanjem izboljšav poslovnih procesov v podjetjih. Podjetju RACE KOGO bo svetovalo podjetje TIP INŽENIRING. Svetovanje bo vezano na področje BIM (Building Information Modeling) modeliranja in z njim povezanih procesnih izboljšav. BIM (angl. Building Information Modeling) predstavlja prvo zares globalno digitalno tehnologijo za gradnjo, ki se postopoma implementira v vse države sveta.

BIM je proces načrtovanja oz. oblikovanja gradnje ali obratovanja stavbe ali infrastrukturnih sredstev z uporabo elektronskih predmetno orientiranih informacij. Pomembno spoznanje pri uporabi BIM je, da ne gre samo za razvoj tehnoloških orodij za načrtovanje. Gre namreč predvsem za procesno spremembo in semantiko gradnikov. Sprememba v grafiki ne pomeni samo spremembe izgleda in risbe, temveč ključno vpliva na celoten proces. To pomeni, da vpliva na to, kakšne so programske zahteve naročnika, omogoča analizo alternativ z različnih vidikov – kako projektni tim sodeluje med seboj, kakšna je konstrukcijska zasnova in kakšni so elementi, iz katerih je stavba, in nenazadnje tudi, kakšne bodo instalacije in kakšno bo upravljanje stavbe.

Informativni seznam odobrenih vlog za 1. rok