, ,

Javni razpis za učne izdelovalne laboratorije 2017/2018

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je v petek, 21. julija, objavilo javni razpis za izbor operacij za učne izdelovalne laboratorije 017/2018. Rok za prejem ponudb je 15. september 2017.  Višina razpisanih sredstev znaša 1.198.260,48 EUR.

Namen javnega razpisa je spodbuditi nastanek oziroma vzpostavitev in delovanje učnih izdelovalnih laboratorijev (UIL) za razvoj učinkovitih rešitev na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe virov ter spodbujanje invencij in inovativnih rešitev z zagotavljanjem dostopa do digitalne in tehnične izdelave izdelkov ali storitev na tem področju z uporabo tehnološke opreme ter na tak način vzpostavitev pogojev za stimulativno okolje, ki bo ustvarjalo sinergijske učinke povezovanja gospodarske in izobraževalne sfere za večjo konkurenčnost gospodarstva. S tem javnim
razpisom bodo podprte operacije UIL, ki nadgrajujejo podporno okolje za podjetništvo z vidika zagotavljanja znanja in tehnološke opreme za tehnično in digitalno izdelavo izdelkov.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Upravičenci so javni zavodi, ki delujejo na področjih srednjega izobraževanja po Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in so ustanovljeni kot šolski centri, srednje poklicne šole, srednje tehniške šole, srednje strokovne šole, splošne gimnazije ali strokovne gimnazije.

Ciljne skupine javnega razpisa so MSP (v skladu s Priporočilom Komisije z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednjih podjetij) v vseh fazah razvoja in potencialni podjetniki.

Več o razpisu …