, , ,

Odprt razpis za gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn

Predmet objavljenega javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije, in sicer za moč od 50 kW do 10 MW.

Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov energije, specifičnega cilja Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 28. 9. 2017, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.

Rok za oddajo vlog na drugo odpiranje je 26. 1. 2018. Vloge, ki bodo prispele za drugo odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za drugo odpiranje po objavi obvestila o porabi sredstev, bodo zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.

Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša v obdobju 2017-2020 skupaj 4,0 mio EUR, od tega:
– okvirno 2,0 mio EUR za električno energijo iz vetrnih elektrarn,
– okvirno 2,0 mio EUR za električno energijo iz malih hidroelektrarn.

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.

Upravičeni stroški so:
– stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
– nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne in vodne energije,
– stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 20 % upravičenih stroškov operacije. Sredstva lastne udeležbe v višini 80 % ali več upravičenih stroškov in sredstva za vse neupravičene stroške mora zagotavljati upravičenec.

Več informacij o razpisu …