, , , ,

Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetskih prenov stavb v lasti in rabi občin

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018)«, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo danes, 16. februarja 2018. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2018, 2019 in 2020, znaša 17.647.059 EUR (od tega 15.000.000 EUR sredstev EU in 2.647.059 EUR iz slovenske udeležbe kohezijske politike). Javni razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 12. novembra 2018. Prvi rok za prijavo je 12. marec 2018.

To je že tretji javni razpis, s katerim so razpisana sredstva, namenjena občinam za sofinanciranje projektov celovite energetske prenove, to je usklajene izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije na ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in na stavbnih tehničnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Razpis se bo izvajal v okviru prednostne naložbe Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabo energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju. S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % slovenske udeležbe kohezijske politike), razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Upravičeni nameni, upravičeni stroški (vrste, dovoljene vrednosti itd.) ter izdatki za sofinanciranje s sredstvi evropske kohezijske politike so podrobno obrazloženi v Priročniku upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), ki je sestavni del in priloga predmetne razpisne dokumentacije.

Upravičeni stroški so:
– stroški storitev zunanjih izvajalcev v skupni višini največ 12 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV), ki obsegajo:
– stroške investicijske in projektne dokumentacije v skupni višini največ 7 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
– stroške nadzora v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV),
– stroške ostalih storitev,
kot so opredeljeni v poglavju 3.1 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI);
– stroški gradnje in nakupa opreme, ki obsegajo:
– stroške gradnje,
– stroške nakupa in vgradnje opreme,
kot so opredeljeni v poglavju 3.2 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI);
– stroški informiranja in komuniciranja, kot so opredeljeni v poglavju 3.3 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI) v skupni višini največ 1 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV);
– stroški plač, kot so za upravičence opredeljeni v poglavju 3.4.1 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI), v skupni višini največ 3 % celotnih upravičenih stroškov operacije (brez DDV), in za zasebne partnerje v primeru JZP v poglavju 3.4.2 Priročnika upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI).

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 12. marec 2018, drugi rok je 16. 4. 2018, tretji rok je 14. 5. 2018, četrti rok je 17. 9. 2018 in skrajni rok 12. 11. 2018. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva: http://www.energetika-portal.si/ in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Več informacij o razpisu tukaj.