, , , , ,

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije

30. junija je Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) objavilo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020. Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire ( DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 3. avgusta 2017. Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 7. junija 2018.

Predmet sofinanciranja so finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire ( DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud pa so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje. To velja v primerih, kadar je predmet obravnave izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW, razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso ali, v kolikor  velja, da izraba solarne energije, kot dodatnega vira, prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.

Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 8.000.000 EUR.

Več informacij o razpisu …