, ,

Uspešna prijava Centra za zdravje in šport Mislinja na razpis MIZŠ

Foto: Arhiv OŠ MIslinja

Danes, 7. julija, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) objavilo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v novogradnje, posodabljanje športnih objektov in sofinanciranje investicij v prenovo športnih podov v letih 2017 in 2018. Med uspešnimi je tudi projekt Občine Mislinja. Gre za stavbo Centra za zdravje in šport Mislinja, katere izgradnja se predvideva neposredno ob obstoječi osnovni šoli. Pričetek gradnje je predviden še v tem letu.

Lokalne skupnosti so se lahko prijavile na dva sklopa. V okviru sklopa 1 (Prenova športnih dvoran in telovadnic v letu 2017, in sicer v delu, ki predstavlja prenovo športnih podov) je prispelo 25 vlog. Skladno z razpisnimi pogoji in merili je komisija izbrala 12 projektov. Za sklop 2 (Izgradnja in posodobitev javnih pokritih in nepokritih športnih objektov v letu 2018) je prispelo 11 vlog, od tega je komisija izbrala 5 projektov.

Eden od projektov v okviru sklopa 2 je tudi projekt Občine Mislinja, ki je uspešno prijavila Center za zdravje in šport Mislinja. Prijavo je pripravilo podjetje EUTRIP. Investicijska vrednost projekta z DDV znaša 3.012.180,00 EUR. Za izvedbo projekta se predvideva tudi pridobitev povratnih in nepovratnih sredstev Eko sklada. Projekt predvideva izgradnjo skoraj nič-energijske stavbe kondicionirane površine 2.577,35 m2. Z gradnjo naj bi pričeli še v tem koledarskem letu.

Cilji projekta so zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za športno vadbo, s katerimi bi zadostili vsem normativom in potrebam osnovne šole ter tudi ostalim prebivalcem kraja, torej vadbenim skupinam športnih klubov, rekreativcev ipd., razširitev programa interesnih dejavnosti, možnost uporabe športne infrastrukture v bližnji in širši okolici, aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane urejenosti okolja, dvig kvalitete življenja v bližnji okolici stavbe in tudi sicer v širšem okolju, dvig ravni urejenosti okolja, vzpostavitev modelov obvladovanja obratovanja in upravljanja novozgrajene javne infrastrukture ter organiziranje specializiranih strokovnih in izvedbenih timov na področju novogradnje javne infrastrukture.

Rezultati javnega razpisa …