, ,

Do 400 EUR/m2 subvencije za gradnjo občinskih skoraj nič-energijskih stavb

Predmet javnega poziva Eko sklada, j. s., so nepovratna sredstva za občine za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijske stavbe na območju Republike Slovenije. Namenjene so spodbujanju gradnje skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena v lasti občin z naslednjo enotno klasifikacijo objektov:
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo;
– 12620 Muzeji in knjižnice;
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo;
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo;
– 12650 Stavbe za šport.

Nova naložba je naložba, ki jo bo občina (vlagateljica), ki je investitorka in financira naložbo, začela izvajati po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu. Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 6 milijonov evrov. Poziv je odprt do porabe sredstev.

Na javnem pozivu lahko sodeluje vsaka občina, ki je investitorka in:
– lastnica ali solastnica nepremičnine s pisnim soglasjem ostalih solastnikov nepremičnine;
– imetnica stavbne pravice na nepremičnini, kjer bo izvedena naložba, ki je predmet javnega poziva.

Višina spodbude

Nepovratna finančna spodbuda je lahko dodeljena le za stavbo s Qh ≤ 6 kWh/m3a in je določena glede na neto ogrevano in prezračevano površino znotraj toplotnega ovoja stavbe, vrsto vgrajenih toplotnoizolacijskih materialov in uporabo lesa ter spodbuja optimalno, trajnostno zasnovo stavbe, učinkovito vodenje, nadzor in izvajanje projektov ter racionalno gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi izvedbi skoraj nič-energijske stavbe. Višina spodbude je določena v spodnji tabeli in ne sme presegati 50 % priznanih stroškov naložbe.

Pomen skupin je naslednji:
– I. skupina: stavba, pretežno zgrajena iz lesa z najmanj 75 % volumskega deleža toplotnoizolacijskih materialov (v m3) naravnega izvora iz obnovljivih virov (npr. lesna vlakna, celulozni kosmiči ipd.);
– II. skupina: stavba z najmanj 75 % volumskega deleža toplotnoizolacijskih materialov (v m3) mineralnega izvora (npr. mineralna volna, penjeno steklo ipd.) in naravnega izvora;
– III. skupina: stavba z več kot 25 % volumskega deleža toplotnoizolacijskih materialov (v m3) sintetičnega in ostalega izvora (npr. ekspandirani polistiren, ekstrudirani polistiren ipd.).

Pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude se dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva in v katero bo vgrajeno leseno zunanje stavbno pohištvo, in sicer v višini 50 EUR na m2 vgrajenega lesenega zunanjega stavbnega pohištva, pri čemer vhodna in druga vrata niso predmet dodatne spodbude. Prav tako se pravica do dodatne nepovratne finančne spodbude dodeli za stavbo, ki izpolnjuje pogoje tega javnega poziva, če bo na več kot polovici površine neprosojnega dela fasadnega ovoja stavbe vgrajena masivna lesena fasadna obloga. Dodatna spodbuda je lahko dodeljena v višini 10 EUR na m2 neto ogrevane površine stavbe.

Tehnične zahteve

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli vlagateljici za gradnjo nove skoraj nič-energijske stavbe, za katero je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Energijska učinkovitost stavbe, izračunana po metodi za pasivne stavbe “PHPP”, mora znašati v segmentu računske rabe energije za ogrevanje Qh ≤ 6 kWh/m3a. Navedena vrednost Qh se izračuna za neto ogrevani in prezračevani volumen stavbe ter ne glede na dejansko lokacijo stavbe za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani Eko sklada.

Ustreznost gradnje skoraj nič-energijske stavbe se preverja na podlagi izračuna “PHPP”, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (vodilna mapa, načrt arhitekture), projekta za izvedbo (načrt arhitekture, načrt strojnih inštalacij ogrevanja/hlajenja in prezračevanja, izdelano v merilu 1:50) in drugih dokazil, navedenih v javnem pozivu.

Obvezna je vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL. Zahteve za energijsko učinkovitost zunanjega stavbnega pohištva lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. varnostne in protipožarne zahteve, spomeniško varstvo) ali zaradi posebnih tehničnih rešitev, vendar mora biti v tem primeru uporabljena tehnologija z najvišjo možno energijsko učinkovitostjo. Za vgradnjo lesenega zunanjega stavbnega pohištva se dodeli dodatna nepovratna finančna spodbuda.

Več informacij: Spletna stran Eko sklada, j. s.